Kas jāņem vērā pirms zemes iegādes privātmājas būvniecībai?

 

Nekustamais īpašums ir vērtīga ilgtermiņa investīcija un arī liels pirkums cilvēka dzīvē, tādēļ ir svarīgi lēmumu par zemes gabala iegādi pieņemt atbildīgi, lai varētu realizēt savas plānotās ieceres īpašuma izmantošanai nākotnē. Ķekavas novada pašvaldība, pirms īpašuma iegādes, aicina veikt rūpīgu izpēti un sazināties ar pašvaldības speciālistiem.

 

Katram zemes gabalam ir savs atļautais izmantošanas mērķis, kas ir noteikts Ķekavas novada pašvaldības teritorijas plānojumā, lokālplānojumā vai detālplānojumā un to apbūves noteikumos, kā arī realizācijas kārtībā, tāpēc pirms zemes gabala iegādes, Ķekavas novada pašvaldība aicina pircējus vērsties Ķekavas novada pašvaldības Attīstības un būvniecības pārvaldē un noskaidrot būvniecības iespējas iecerētajā nekustamajā īpašumā. Ne vienmēr skaista atrašanās vieta starp dzīvojamām mājām nozīmē to, ka tur ir atļauts būvēt privātmāju, tādēļ pirms īpašuma iegādes ir jānoskaidro, vai konkrētais zemesgabals der jūsu mērķiem, vai iecerētajam zemes gabalam plānošanas dokumentos ir noteiktas aizsargjoslas un kādas, piemēram, vai ir  sarkanās līnijas. Ja plānotā objekta iecere atbilst Teritorijas plānojumam, var vērsties Ķekavas novada pašvaldības Būvvaldē, lai noskaidrotu, kāda būvniecības dokumentācija konkrētajai iecerei nepieciešama.

 

Plānojot īpašuma iegādi, jānoskaidro kāds ir piebraucamais ceļš, kā arī kam tas pieder, lai zinātu, kurš apsaimniekos šo ceļu, piemēram, ziemā notīrīs sniegu, veiks ceļa uzturēšanas darbus un remontdarbus. Pašvaldība uztur un apsaimnieko tikai tai piederošās ielas. Pašvaldība var pārņemt privātīpašumā esošas ielas tikai tad, kad tās izdalītas atsevišķā zemesgabalā un ir izbūvētas. Servitūta ceļus uztur un labo servitūta izlietotājs, savukārt privātos ceļus būvē, uztur un labo ceļu īpašnieks. Norādām, ka servitūtu dibina Civillikumā noteiktajā kārtībā. Lai nākotnē nerastos neskaidrības vai nepatīkami pārsteigumi, arī šo informāciju ir nepieciešams noskaidrot, sazinoties ar Ķekavas novada pašvaldības Attīstības un būvniecības pārvaldes speciālistiem teritorijas plānošanā.

 

Pēc sazināšanās ar pašvaldības speciālistiem, turpinot izpēti, papildus informāciju var iegūt Valsts zemes dienestā izmantojot pakalpojumu “Kadastra informācija par nekustamo īpašumu”, ko par samaksu var pieprasīt un saņemt elektroniski ŠEIT.   

 

Kad pēc rūpīgas izpētes īstais zemesgabals ir iegādāts, uzmērīts un tiek plānota privātmājas būvniecība, tad jāņem vērā, ka klātienē vairs nav būvvaldē jāiesniedz apjomīgie būvprojekti papīra formātā, visas būvniecības ieceres tiek uzsāktas tikai elektroniski Būvniecības informācijas sistēmas (BIS) mājas lapā. Tas nozīmē, ka BIS aptver visu būvniecības procesu – sākot ar ieceri līdz būves pieņemšanai ekspluatācijā.

 

Jāņem vērā tas, ka mājas projektēšana ir atbildīgs process, kura veikšanai pašvaldības speciālisti iesaka izmantot pieredzējuša, sertificēta būvspeciālista pakalpojumus. BIS ir pieejams visu Latvijā sertificēto būvspeciālistu reģistrs, kurā var atrast speciālistus, kā arī pārbaudīt to, vai izvēlētais speciālists ir sertificēts. Sākot sadarbību ar izvēlēto būvspeciālistu, jānoslēdz līgums, kurā atrunāti veicamie darbi, to izmaksas un termiņi.

 

Lai kvalitatīvi uzbūvētu savu sapņu māju, ir ieteicams izvēlēties uzticamus un zinošus būvdarbu veicējus. BIS mājas lapā ir pieejams arī sertificētu Būvkomersantu reģistrs. Pirms būvdarbu uzsākšanas nepieciešams rūpīgi sastādīt celtniecības tāmi saskaņā ar tehnisko projektu, kā arī ar izvēlēto būvkomersantu jānoslēdz savstarpējs līgums, vienojoties par veicamajiem darbiem, to termiņiem un izmaksām.

 

Administratīvā pārvalde
13.08.2020.

 

 

  Drukāt