Audzēkņa uzņemšanai  Ķekavas novada sporta skolā nepieciešams:

  1. Pases izmēra foto;
  2. Dzimšanas apliecības kopija;
  3. Audzēkņa un vecāku/aizbildņu iesniegums (paraugs atrodams zemāk);
  4. Ģimenes ārsta izziņas vai Sporta medicīnas Valsts aģentūras izziņa par veselības stāvokli.

Vecāku līdzfinansējuma apmēru pa sporta veidiem skatīt Ķekavas novada domes 2017.gada 1.septembra saistošajos noteikumos Nr.8/2017

Atgādinām - veicot maksājumu par mācībām, lūdzam norādīt:

 

Bērna vārdu, uzvārdu, sporta veidu un rēķina numuru.

 

Iesniegums uzņemšanai Ķekavas novada sporta skolā

Izglītošanās līgums ar Ķekavas novada sporta skolu ( vecākiem/izglītojamo likumiskajiem pārstāvjiem)

Ķekavas novada sporta skolas nolikums

Saistošie noteikumi Par līdzfinansējumu Ķekavas novada pašvaldības profesionālās ievirzes izglītības iestādēs

Ķekavas novada sporta skolas iekšējās kārtības noteikumi

  Drukāt