Audzēkņa uzņemšanai  Ķekavas novada sporta skolā nepieciešams:

  1. Pases izmēra foto;
  2. Dzimšanas apliecības kopija;
  3. Audzēkņa un vecāku/aizbildņu iesniegums (paraugs atrodams zemāk);
  4. Ģimenes ārsta izziņas vai Sporta medicīnas Valsts aģentūras izziņa par veselības stāvokli.

Vecāku līdzfinansējuma apmēru pa sporta veidiem skatīt Ķekavas novada domes 2017.gada 1.septembra saistošajos noteikumos Nr.8/2017

Atgādinām - veicot maksājumu par mācībām, lūdzam norādīt:
Bērna vārdu, uzvārdu, sporta veidu un rēķina numuru.

 

Iesniegums uzņemšanai Ķekavas novada sporta skolā

Izglītošanās līgums ar Ķekavas novada sporta skolu ( vecākiem/izglītojamo likumiskajiem pārstāvjiem)

Ķekavas novada sporta skolas nolikums

Saistošie noteikumi Par līdzfinansējumu Ķekavas novada pašvaldības profesionālās ievirzes izglītības iestādēs

Ķekavas novada sporta skolas iekšējās kārtības noteikumi

Domes lēmums par vecāku līdzfinansējuma maksu

  Drukāt