Ķekavas novada pašvaldība iesniegusi projekta pieteikumu Eiropas Klimata iniciatīvai

Lai stiprinātu pārrobežu sadarbības kapacitāti energoefektivitātes jomā un palielinātu atjaunojamās enerģijas izmantošanu, Ķekavas novada pašvaldība iesniegusi projekta pieteikumu Eiropas Klimata iniciatīvai.


Ķekavas novada pašvaldības pieteikums, kas iesniegts Eiropas Klimata iniciatīvai (EUKI) projektam ‘’Pārrobežu sadarbība kapacitātes stiprināšanai energoefektivitātes jomā’’, ir bijis labvēlīgi novērtēts priekšatlases procesā un, pēc Ķekavas novada domes apstiprinājuma, ir iesniegts arī pilnais projekta pieteikums.


Projekta mērķis ir palielināt atjaunojamās enerģijas izmantošanu Baltijas jūras reģiona valstīs, Latvijā, Polijā un Vācijā, balstoties uz Bordesholmas pašvaldības pieredzi un uzlabojot pašvaldību kapacitāti energoefektivitātes jomā partnerreģionos. EUKI projekta ietvaros paredzēts veikt energoauditu, ieskaitot termogrāfiju, pašvaldības sabiedriskajām ēkām. Tāpat ir paredzēts ieviest inovatīvas tehnoloģijas, piemēram, LED apgaismojuma nomaiņu kādai no pašvaldības izglītības iestādēm un izveidot klimata pārmaiņu konsultāciju sistēmu iedzīvotājiem.  Projekta ietvaros ir plānoti arī starptautiski informatīvi pasākumi, enerģijas taupīšanas konkurss, pieredzes apmaiņas vizītes un apmācības.


Ķekavas novada pašvaldībai jau ir pieredze atjaunojamo energoresursu jomā, ieviešot tādus projektus kā, Klimata pārmaiņu finanšu instrumenta (KPFI) programmas projekts “Siltumnīcefekta gāzu emisiju samazināšana, ieviešot elektromobiļus Ķekavas novadā”, KPFI programmas projekti „Oglekļa dioksīda emisiju samazināšana Ķekavas PII „Ieviņa”, Siltumnīcefekta gāzu emisiju samazināšana Ķekavas novada pirmskolas izglītības iestādē „AVOTIŅŠ”, ESF projekts “Ķekavas novada pašvaldības administratīvās kapacitātes stiprināšana, veicot pētījumu par energoefektīvu pašvaldības ielu un sabiedrisko vietu apgaismojumu”, Horizonts 2020 programmas projekts “Nodrošināt neitrālu oglekļa emisiju reģionos līdz 2050. gadam (C -TRACK-50)”, kura ietvaros izstrādāts un apstiprināts Ķekavas novada Ilgtspējīgas enerģētikas un klimata rīcības plāns.

 

Administratīvā pārvalde
17.07.2020.

 

  Drukāt