Audzēkņa uzņemšanai  Ķekavas novada sporta skolā nepieciešams:

  1. Audzēkņa un vecāku/aizbildņu iesniegums (paraugs atrodams zemāk);
  2. Ģimenes ārsta izziņas vai Sporta medicīnas Valsts aģentūras izziņa par veselības stāvokli;
  3. Izglītošanās līgums ( 2 eksemplāri) ar Ķekavas novada sporta skolu (līgums atrodas zemāk).

Iesniegums uzņemšanai Ķekavas novada sporta skolā 20V813001 programmā ( SSG-MT-7 )

Iesniegums uzņemšanai Ķekavas novada sporta skolā 30V813001 programmā ( SMP-1- ASM)

Izglītošanās līgums ar Ķekavas novada sporta skolu ( vecākiem/izglītojamo likumiskajiem pārstāvjiem)

Dokumenti par saistībā par mēneša maksu 

Vecāku līdzfinansējuma aprēķināšanas kārtība pa sporta veidiem: 2023.gada 13. septembra Saistošie noteikumi Nr.18/2023 "Par līdzfinansējuma samaksas kārtību Ķekavas novada pašvaldības dibinātajās profesionālās ievirzes izglītības iestādēs"
Domes lēmums "Par līdzfinansējuma apjomu Ķekavas novada pašvaldības profesionālās ievirzes izglītības iestādēs" ( Mēneša maksa)

Atskaitīšanās no sporta skolas 

- obligāti jāiesniedz bērna vai tā likumiskā pārstāvja rakstisks iesniegums un jāiesniedz Ķekavas novada sporta skolas administrācijā;

- bērna vai tā likumiskā pārstāvja iesniegums ar elektronisko parakstu un nosūtīts uz sportaskola@kekava.lv ; 

- iesniegts elektroniski iesniegums , izmantojot e-adresi. 

Iesniegums atskaitīšanai no Ķekavas novada sporta skolas

 Iesniegumi par līdzfinansējuma maksas izmaiņām

Iesniegums par līdzfinansējuma maksas izmaiņām- prioritātes maiņa

Iesniegums līdzfinansējuma maksas izmaiņām, iegūstot daudzbērnu ģimenes statusu

 Kontrolnormatīvi

Tests uzņemšanai un mācību treniņu grupu papildināšanai Ķekavas novada sporta skolas peldēšanas nodaļā

Sazinies ar Ķekavas novada sporta skolu izmantojot e-adresi

  Drukāt