-Sazinies ar Ķekavas novada sporta skolu izmantojot e-adresi

-Ķekavas novada sporta skolas nolikums (2021. gada 22. decembris)

-Ķekavas novada sporta skolas iekšējās kārtības noteikumi

AUDZĒKŅA UZŅEMŠANAI  Ķekavas novada sporta skolā nepieciešams:

  1. Audzēkņa un vecāku/aizbildņu iesniegums (paraugs atrodams zemāk);
  2. Ģimenes ārsta izziņas vai Sporta medicīnas Valsts aģentūras izziņa par veselības stāvokli ( ka drīkst nodarboties ar paaugstinātu slodzi);
  3. Izglītošanās līgums ( 2 eksemplāri) ar Ķekavas novada sporta skolu (līgums atrodas zemāk);
  4. Bērna pases vai dzimšanas apliecības kopija.

Audzēkņu uzņemšana sporta skolā notiek tikai pēc kontrolnormatīvu izpildes!!

MĒNEŠA MAKSA UN NOSACĪJUMI

Vecāku līdzfinansējuma aprēķināšanas kārtība pa sporta veidiem: 2021.gada 8.decembra Saistošie noteikumi Nr.47/2021 "Par līdzfinansējuma samaksas kārtību Ķekavas novada pašvaldības dibinātajās profesionālās ievirzes izglītības iestādēs"
Domes lēmums "Par līdzfinansējuma apjomu Ķekavas novada pašvaldības profesionālās ievirzes izglītības iestādēs" ( Mēneša maksa)

Bankas rekvizīti: ĶEKAVAS NOVADA PAŠVALDĪBA
NMR kods 90000048491
SEB Dienvidu filiāle
Konta Nr. LV24UNLA0055002165192
Juridiskā adrese: Gaismas iela 19 k9-1, Ķekava, Ķekavas novads, LV-2123
Pakalpojuma saņemšanas vieta: Ķekavas novada sporta skola, Nākotnes iela 1a, Ķekava, Ķekavas pagasts, Ķekavas novads, LV-2123
Veicot maksājumu par treniņiem maksājuma uzdevumā norādīt: Ķekavas sporta skola, audzēkņa vārdu, uzvārdu, sporta veidu un rēķina numuru.

 

IESNIEGUMI

-Iesniegums uzņemšanai Ķekavas novada sporta skolā 20V programmā ( SSG- MT-7/ 1.- 9. klase)(word formātā)

 

-Iesniegums uzņemšanai Ķekavas novada sporta skolā 30V programmā ( SMP-1- ASM/ 10.- 12. klase)(word formātā)

-Iesniegums atskaitīšanai no Ķekavas novada sporta skolas (word formātā)

 

-Iesniegums par līdzfinansējuma maksas izmaiņām- prioritātes maiņa

 -Iesniegums līdzfinansējuma maksas izmaiņām, iegūstot daudzbērnu ģimenes statusu

IZGLĪTOŠANAS LĪGUMS

-Izglītošanās līgums ar Ķekavas novada sporta skolu ( vecākiem/izglītojamo likumiskajiem pārstāvjiem) (PDF formātā)

ATSKAITĪŠANA NO SPORTA SKOLAS

-Iesniegums atskaitīšanai no Ķekavas novada sporta skolas (word formātā)

!!!Lai pārtrauktu bērna izglītošanās līgumu ar sporta skolu:

 

- obligāti jāiesniedz bērna vai tā likumiskā pārstāvja rakstisks iesniegums un jāiesniedz Ķekavas novada sporta skolas administrācijā;

- bērna vai tā likumiskā pārstāvja iesniegums ar elektronisko parakstu un nosūtīts uz sportaskola@kekava.lv ; 

- iesniegts elektroniski iesniegums , izmantojot e-adresi. 

 

UZŅEMŠANAS KONTROLNORMATĪVI

-Tests uzņemšanai un mācību treniņu grupu papildināšanai Ķekavas novada sporta skolas peldēšanas nodaļā

-Tests uzņemšanai vieglatlētikā sākuma sagatavošanas grupā

  Drukāt