Audzēkņa uzņemšanai  Ķekavas novada sporta skolā nepieciešams:

  1. Pases izmēra foto;
  2. Dzimšanas apliecības kopija;
  3. Audzēkņa un vecāku/aizbildņu iesniegums (paraugs atrodams zemāk);
  4. Ģimenes ārsta izziņas vai Sporta medicīnas Valsts aģentūras izziņa par veselības stāvokli;
  5. Izglītošanās līgums ar Ķekavas novada sporta skolu (līgums atrodas zemāk).

Vecāku līdzfinansējuma aprēķināšanas kārtība pa sporta veidiem: Ķekavas novada domes 2017.gada 1.septembra saistošie noteikumi Nr.8/2017
Domes lēmums "Par līdzfinansējuma apjomu Ķekavas novada pašvaldības profesionālās ievirzes izglītības iestādēs"

Atgādinām - veicot maksājumu par mācībām, lūdzam norādīt:
Bērna vārdu, uzvārdu, sporta veidu un rēķina numuru.

Lai pārtrauktu bērna izglītošanās līgumu ar sporta skolu, obligāti jāiesniedz bērna vai tā likumiskā pārstāvja rakstisks iesniegums Ķekavas novada sporta skolas administrācijā.

 

Iesniegums uzņemšanai Ķekavas novada sporta skolā

Iesniegums atskaitīšanai no Ķekavas novada sporta skolas

Izglītošanās līgums ar Ķekavas novada sporta skolu ( vecākiem/izglītojamo likumiskajiem pārstāvjiem)

Iesniegums par līdzfinansējuma maksas izmaiņām- prioritātes maiņa

Ķekavas novada sporta skolas nolikums (2019. gada 28. marts)

Saistošie noteikumi Par līdzfinansējumu Ķekavas novada pašvaldības profesionālās ievirzes izglītības iestādēs

Ķekavas novada sporta skolas iekšējās kārtības noteikumi

Domes lēmums par vecāku līdzfinansējuma maksu ( mēneša maksa)

Iesniegums līdzfinansējuma maksas izmaiņām, iegūstot daudzbērnu ģimenes statusu

Tests uzņemšanai un mācību treniņu grupu papildināšanai Ķekavas novada sporta skolas peldēšanas nodaļā

  Drukāt