2021.gada 8.decembra Saistošie noteikumi Nr.47/2021 "Par līdzfinansējuma samaksas kārtību Ķekavas novada pašvaldības dibinātajās profesionālās ievirzes izglītības iestādēs"

Lēmums 5.§ 2. Par līdzfinansējuma apjomu Ķekavas novada pašvaldības profesionālās ievirzes izglītības iestādēs

Izglītošanās līgums ar Ķekavas novada sporta skolu ( vecākiem/izglītojamo likumiskajiem pārstāvjiem)

Izglītošanās līgums ar Ķekavas novada sporta skolu ( vecākiem/izglītojamo likumiskajiem pārstāvjiem) (Word formāts)

Ķekavas novada sporta skolas nolikums 2021. gada 22. decembra

Iesniegums par izglītojamo uzņemšanu Ķekavas novada sporta skolā

Iesniegums atskaitīšanai no Ķekavas novada sporta skolas

Ķekavas novada sporta skolas pašnovērtējuma ziņojums par 2021./2022.mācību gadu

Ķekavas novada sporta skolas pašnovērtējuma ziņojums par 2020./2021.mācību gadu

Vadības ziņojums 2020. gada pārskatam

Iekšējās kārtības noteikumi

Noteikumi "Par audzēkņa pārcelšanu nākamajā mācību- treniņu grupā, par sporta veida mācības programmas maiņu, par atskaitīšanu no sporta skolas"

  Drukāt