Sporta skolas nolikums

Ķekavas novada sporta skolas nolikums 2021. gada 22. decembra

Iekšējās kārtības noteikumi

Iekšējās kārtības noteikumi

Dokumenti par saisībā par mēneša maksu 

2023.gada 13. septembra Saistošie noteikumi Nr.18/2023 "Par līdzfinansējuma samaksas kārtību Ķekavas novada pašvaldības dibinātajās profesionālās ievirzes izglītības iestādēs"

Par līdzfinansējuma apjomu Ķekavas novada pašvaldības profesionālās ievirzes izglītības iestādēs

Pašvērtējuma ziņojumi

Ķekavas novada sporta skolas pašnovērtējuma ziņojums par 2022./2023.mācību gadu

Ķekavas novada sporta skolas pašnovērtējuma ziņojums par 2021./2022.mācību gadu

Dažādi noteikumi

Noteikumi "Par audzēkņa pārcelšanu nākamajā mācību- treniņu grupā, par sporta veida mācības programmas maiņu, par atskaitīšanu no sporta skolas"

Tests uzņemšanai un mācību treniņu grupu papildināšanai Ķekavas novada sporta skolas peldēšanas nodaļā

  Drukāt