Saistošie noteikumi Nr.18/2017 Par līdzfinansējumu Ķekavas novada pašvaldības profesionālās ievirzes izglītības iestādēs

Lēmums 5.§ 2. Par līdzfinansējuma apjomu Ķekavas novada pašvaldības profesionālās ievirzes izglītības iestādēs

Izglītošanās līgums ar Ķekavas novada sporta skolu ( vecākiem/izglītojamo likumiskajiem pārstāvjiem)

Ķekavas novada sporta skolas nolikums 2019. gada 8. marta

Iesniegums par izglītojamo uzņemšanu Ķekavas novada sporta skolā

Iesniegums atskaitīšanai no Ķekavas novada sporta skolas

Ķekavas novada sporta skolas pašnovērtējuma ziņojums 2018

Ķekavas novada sporta skolas pašnovērtējuma ziņojums 2019

Vadības ziņojums 2019. gada pārskatam

 Iekšējās kārtības noteikumi

Noteikumi "Par audzēkņa pārcelšanu nākamajā mācību- treniņu grupā, par sporta veida mācības programmas maiņu, par atskaitīšanu no sporta skolas"

  Drukāt