2021.gada 8.decembra Saistošie noteikumi Nr.47/2021 "Par līdzfinansējuma samaksas kārtību Ķekavas novada pašvaldības dibinātajās profesionālās ievirzes izglītības iestādēs"

Lēmums 5.§ 2. Par līdzfinansējuma apjomu Ķekavas novada pašvaldības profesionālās ievirzes izglītības iestādēs

Ķekavas novada sporta skolas nolikums (2021.gada 22.decembris)

Ķekavas novada sporta skolas pašnovērtējuma ziņojums par 2020./2021.mācību gadu

Vadības ziņojums 2020. gada pārskatam

Iekšējās kārtības noteikumi

Noteikumi "Par audzēkņa pārcelšanu nākamajā mācību- treniņu grupā, par sporta veida mācības programmas maiņu, par atskaitīšanu no sporta skolas"

  Drukāt